Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 1. Jelen Tájékoztató a hirdetesingyen.hu oldalon (továbbiakban Weboldal) a Felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza. Személyes adatok kezelése a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályok alapján történik, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletére (GDPR) az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. Törvény rendelkezéseire.
 2. A Weboldal böngészésének, megfelelő használatának, valamint az egyes Szolgáltatások igénybevételének az a feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket a Felhasználó elfogadja. A Weboldal látogatásával, szolgáltatásának igénybevételével, illetve a Weboldalra feltöltött hirdetésre való jelentkezéssel, a felhasználói fiók létrehozása és hirdetésfeladás során a Felhasználási feltételek elfogadásával (ez utóbbi esetben az elfogadási folyamat részeként) a Felhasználó elismeri, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót megismerte és annak rendelkezéseit elfogadta, továbbá a Felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra és feltételekkel történő felhasználásához és kezeléséhez.
 3. A Felhasználók önként lépnek kapcsolatba a Szolgáltatóval, önként regisztrálnak, és önként veszik igénybe a Weboldal szolgáltatását. A hirdetés feladásához a Szolgáltató kötelezően csak a Felhasználó e-mail címét, és az így keletkező fiókjának a jelszavát kéri be, a további a Felhasználó által megadott adatok, úgy mint a Felhasználó neve, és telefonszáma nem ellenőrzött adatok, és azokat nem is kötelező megadni.
 4. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató részére díjat fizet, a bizonylaton szereplő adatokat a számvitelről szóló törvényben meghatározottak szerint kezeli.
 5. Az adatkezelés célja elsősorban a Weboldal üzemeltetése, és szolgáltatásainak nyújtása, úgy mint Felhasználó azonosítása, vele való kapcsolattartás, személyre szabott tartalmak, és hirdetések megjelenítése, hirdetési szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, hirdetésekkel kapcsolatos díjak kiszámlázása, díjakkal kapcsolatos követelések érvényesítése, nyereményjáték szervezése, elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése.
 6. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban szereplő Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak, valamint azon weboldalak, szolgáltatók adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó weboldalakon található hivatkozás vezet, illetve a Weboldalon megjelenő nem természetes személyek (ingatlanközvetítők, hirdetők stb.) adatkezeléséért. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik fél személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezései az irányadók.
 7. A Weboldal látogatásával rendszerünk automatikusan rögzítheti és tárolhatja a Felhasználó IP címét, Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, Szolgáltató jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása érdekében, az ahhoz szükséges ideig, abban az esetben is ha ehhez Felhasználó nem adta hozzájárulását.
 8. Szolgáltató a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez és a szolgáltatási díjak számlázásához kapcsolódóan, az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezelheti az alábbi adatokat: név, felhasználónév, e-mail cím, jelszó, lakóhely, irányítószám, telefonszám, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja, számlázási cím, előfizetési státusz, fotó) továbbá a felhasználó által önkéntesen megadott egyéb személyes adatok.
 9. Ha a Felhasználó saját döntése alapján a Facebook/instagram/Google vagy más közösségi fiókját összeköti a Weboldal-fiókjával, akkor Szolgáltató a fentieken kívül kezelheti Felhasználó alábbi Személyes adatait: közösségi fiókban profil neve, URL-je, azonosítója, profilképe, e-mail címe.
 10. Előfordulhat, hogy a Szolgáltató tájékoztatása nélkül a Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó egyéb szolgáltató, a Weboldalon adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül a Szolgáltató által folytatott Adatkezelésnek, azokért felelősséget nem vállal. Szolgáltató mindent megtesz az ilyen jellegű adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.
 11. Az érintett kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Felhasználó a Szolgáltató címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@hirdetesingyen.hu e-mail címre küldött e-mailben kérheti ezen adatokat. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.
 12. A Felhasználó kérheti Szolgáltató által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását, de ezek az adatok a Weboldalon belül a Felhasználó által is módosíthatóak.
 13. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
 14. Harmadik személy vagy hatóságok számára Szolgáltató személyes adatokat – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági megkeresés vagy határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén ad ki.
 15. Az adatok forrása minden esetben a Felhasználó, Szolgáltató adatokat külső forrásból nem gyűjt, kivéve ha erre Felhasználó a külső forrás adatkezelőjét felhatalmazta. Felhasználó a személyes adatokat a regisztráció során, vagy később, bármely szolgáltatás igénybe vételekor adja meg. A regisztrációs űrlapon szereplő adatok megadása kötelező, kivéve, ha ennek ellenkezője kifejezetten fel van tüntetve.
 16. A Hirdetővel a Weboldalon a hirdetés iránt érdeklődők a hirdetésben megadott személyes adatok útján (e-mail, telefonszám) léphetnek kapcsolatba.
 17. Abban az esetben amikor Felhasználó/Érdeklődő nem regisztrál a Weboldalon, de az oldal szolgáltatásait regisztráció nélkül igénybe veszi (pl.: hirdetésre történő érdeklődés), annak érdekében, hogy Hirdető felvehesse Felhasználóval a kapcsolatot, meg kell adnia személyes adatait, név, e-mail cím, melyek Hirdető részére továbbításra kerülnek.
 18. A Felhasználó szavatolja, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során az általa más természetes személyekről megadott személyes adatokat jogszerűen kezeli, illetékes személy hozzájárulását beszerezte. A Felhasználó által a Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli.
 19. Felhasználó Regisztrációkor adatainak megadásával (pl. email cím, felhasználónév, jelszó stb.) egyben felelősséget is vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. A megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta. Szolgáltató nem ellenőrzi a megadott Személyes adatokat.
 20. Szolgáltató az általa kezelt Személyes adatokat harmadik félnek nem adja át, kivéve jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozót, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – Külső szolgáltatót. Adatfeldolgozó részére történő Adattovábbításhoz nem szükséges Felhasználó külön hozzájárulása.
 21. Szolgáltató rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott személyes adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. Nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, ez semmilyen formában nem tartalmazhat az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot.
 22. Szolgáltató gondoskodik a felvett, tárolt, illetve kezelt Személyes adatok biztonságáról, azokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartják nyilván, biztosítja, hogy azok védettek legyenek, illetve megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását és terjesztését.
 23. Amennyiben a Felhasználó hozzájárul, a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval, és számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küld, postai úton, telefonon (ide értve az SMS-t is), vagy e-mailben. A reklámozás feltétele minden esetben a Felhasználó hozzájárulása. A Felhasználó bármikor visszavonhatja hozzájárulását, indokolás nélkül.
 24. Amennyiben Felhasználó e-mailt küld Szolgáltató részére, és a Felhasználó ezen kívül nem rendelkezik regisztrációval, Szolgáltató az e-mail címet az ügy lezárását követően legkésőbb a 90. napon törli, kivéve, ha a Szolgáltató jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, a Szolgáltató e jogos érdekének fennállásáig.
 25. Szolgáltató a Felhasználó által megadott Személyes adatokat addig kezelheti, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – le nem iratkozik, vagy írásban nem kéri a Személyes adatok törlését. Ha a Felhasználó a Szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, és az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak, az adatkezelés megszüntetését írásban kell kérnie. Ez esetben a Személyes adat a Szolgáltató rendszeréből törlődik.
 26. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.
 27. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést Szolgáltató Felhasználó tájékoztatása mellett végrehajtja.
 28. Személyes adat törlésére irányuló igényt postai úton és e-mailben lehet kezdeményezni, annak teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. Az adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll a Szolgáltató rendelkezésére. Amennyiben Szolgáltató a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
 29. A hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén a Szolgáltató a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.
 30. Szolgáltató a következő esetekben törli a személyes adatokat: a Felhasználó kérésére, amennyiben kezelésük jogellenes, adatkezelés célja megszűnt, kezelésének határideje lejárt, Bíróság vagy Adatvédelmi Hatóság elrendelte.
 31. Szolgáltató jogosult adatfeldolgozót igénybe venni a tevékenysége ellátásához. Az adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag Szolgáltatóval kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni, Szolgáltató ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak Szolgáltató hozzájárulásával jogosultak.
 32. Szolgáltató Külső szolgáltatókat vehet igénybe a Weboldal szolgáltatásai biztosítása érdekében, és velük együttműködik. A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében azok saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.
 33. Ilyen külső szolgáltató: Optic Lucky Kft., Barion Payment Zrt., Paypal Holdings Inc., Google Ireland Limited, Amazon Inc.
 34. Felhasználó jogosult a Weboldalra feltöltött hirdetését, személyes adatait, más adatkezelőhöz továbbítani, valamint kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható, ezen kérését emailben jelzi Szolgáltató felé.
 35. A Weboldal megtekintése esetén, annak hatékonyabb szolgáltatásnyújtása érdekében "sütik" (cookie) kerülnek elhelyezésre az igénybe vevők számítógépén. Süti az igénybe vevő böngészőjén keresztül annak merevlemezére kerülő információs fájl, mely az igénybe vevő későbbi azonosítására szolgál. Ez a fájl konkrét információkat ad meg a Weboldal korábbi használatával kapcsolatban. Ezek az információk nem alkalmasak az igénybe vevő személyének azonosítására, csak az igénybe vevő gépének felismerésére.
 36. Szolgáltató a Weboldalról begyűjtött süti-információk segítségével követni tudja az új és ismételt látogatók számát, valamint belső elemzéseket tud készíteni a felkeresett oldalakról, így jobban megismerheti a használati szokásokat. Lehetősége nyílik információkat elemezni, hogy ezzel is elősegíthesse a Weboldal szolgáltatásainak fejlesztését és javítását.
 37. Szolgáltató a személyre szabott szolgáltatások biztosítása érdekében, a cookie-k alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).
 38. A legtöbb böngésző alapértelmezésében automatikusan elfogadja a sütiket, de az igénybe vevő a böngészőjében módosíthatja a beállításokat, lehetősége van a sütik elutasítására vagy arra, hogy szelektíven csak bizonyos sütiket fogadjon el. Abban az esetben azonban, ha kikapcsolja a sütiket, előfordulhat, hogy a Weboldal bizonyos szolgáltatásait nem tudja használni, vagy bizonyos oldalak nem fognak megfelelően megjelenni.
 39. A Szolgáltató együttműködhet olyan Külső szolgáltatóval, amely lehetővé teszi, hogy a Felhasználó a Szolgáltatások keretében általa igénybe vett egyes szolgáltatásokat más, ugyanezen Felhasználó által használt csatornákon (pl. Facebook, Messenger, Viber stb.) is igénybe vehesse. Szolgáltató webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatókkal is együttműködik. E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, cookie-k használatával biztosítják a szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését. Ezen Külső szolgáltatók: Adverticum Kft., Digitális Közösségmérési Tanács Kft., Etarget SE, Facebook Inc., Gemius Hungary Kft., Google LLC., E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.
 40. Szolgáltató Külső szolgáltatónak tekinti azon Felhasználókat, akik a Weboldal bizonyos felületeit saját tartalom közzététele céljából, tárhelyként veszik igénybe. A Felhasználó az általa használt felületre saját döntése alapján feltölthet Személyes adatokat, vagy használhat olyan szolgáltatásokat, amelyek segítségével Személyes adatokat gyűjthet, rögzíthet, kezelhet ezen felületen. Ebben az esetben Szolgáltató nem végez adatkezelési tevékenységet, az ott szereplő adatokért, azok megfelelő kezeléséért a Felhasználót terheli minden felelősség.
 41. Amennyiben Szolgáltató a Weboldalon található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt Személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára a Felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a Felhasználók megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a Felhasználót nem hozhatja a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén Szolgáltató az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a Felhasználók számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az adott Felhasználó adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.
 42. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa, melyről Felhasználót tájékoztatja. Módosítás esetén rendszerüzenet küldésére jogosultak (de nem kötelesek).
 43. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.
 44. Jelen Tájékoztató elválaszthatatlan részét képezi a Szolgáltató Felhasználási Feltételeinek, a fogalmak meghatározásai a Használati Feltételek adott pontjában megtalálhatók.

Adatvédelmi tisztviselő:
Név: Dézsi Róbert ev.

Székhely: 5720 Sarkad, Nagymező utca 10. szám

Adószám: 68959227-1-51

Nyilvántartási szám: 52494413

Telefon: +36-30/489-94-45

E-mail: info@hirdetesingyen.hu

Tárhelyszolgáltató: Netmask Interactive Kft. 1131 Budapest, Nővér utca 110. szám - ugyfelszolgalat@netmask.hu

 1. A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
 2. Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

Az általános adatvédelmi rendeletben (GDPR) az érintettek jogai az alábbiakban foglalhatók össze:

A rendeletet 2018. május 25-től kell alkalmazni.

1. A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…).

7. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jelegge miatt kerül sor.

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Sütikről bővebben:

MIK AZOK A COOKIE-K (SÜTIK) - BEVEZETŐ

A süti lényegében információcsomag. A sütikben tárolt információkat és a sütik lejárati idejét (vagy lejárati idő hiányát) a webszerver határozza meg. A sütikben tárolt információk jellemzően a felhasználó tevékenységeit és azokhoz köthető időpontokat tartalmazza (pl. már bejelentkezett fiókjába a felhasználó). A sütikkel a felhasználók egymástól megkülönböztethető. Egy weblap használata során sütiket használhat (1) annak az a webhelynek a szervere amit meglátogatott (2) a meglátogatott webhelynek szolgáltatást nyújtó külső szolgáltatók webszerverei (pl Google Analytics, Facebook, stb.)
A sütikben tárolt információk hasznosak lehetnek a testreszabott kiszolgáláshoz (Pl. a felhasználónak nem kell fiókjába újra bejelentkezni, ha a webhelyen belül egy másik aloldalt néz meg, vagy nem kell minden aloldalon ugyanarra a kérdésre újból válaszolnia). Bizonyos sütik a webhelyeket, üzemeltetőket segítik (pl. forgalom mérésére, elemzésére használt sütik).
A sütik a felhasználó számítógépén tárolódnak a webböngésző segítségével. A sütiket a felhasználó bármikor törölheti a böngészőből, illetve a böngészőben beállítható a sütik korlátozása (pl. törlés böngésző bezárásával beállítás). A sütik tiltása és törlése azzal járhat, hogy a sütik által biztosítani kívánt többletszolgáltatás nem vagy csak részlegesen lesz elérhető a felhasználónak. A sütikről további általános ismereteket szerezhet szakportálokon, illetve itt: https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-s%C3%BCti
Az adatkezelési tájékoztatóban bemutatjuk, hogy milyen célok érdekében mennyi ideig használjuk az egyes sütiket.
Mint a legtöbb webhely mi is igénybe veszünk harmadik szolgáltatók szolgáltatását (Pl Google AdSense, Facebook megosztás, stb.), akik szintén használnak sütiket.

ADATKEZELŐ ÁLTAL ELHELYEZETT COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: webhelyen belüli felhasználói tevékenységek, azokhoz köthető időpontok, valamint egyedi azonosítószámok, dátumok, időpontok.

2. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés célja: az 5. pontban részletezettek szerint.

4. A weboldal az alábbi célokból és ideig használ cookie-kat:

 • Süti neve
 • Célja

 • Ideje

 

 • cookieconsent_dismissed

 

Hogy megjegyezzük, hogy hozzájárult-e a cookie-k tárolásához (ez a lenti sávban felugró cookie-k tárolására figyelmeztető üzenet)

 

1 év

 

 • oaref

bejelentkezési url címben szereplő id megjegyzése, hogy az id-hez kapcsolódó hirdetést (ha van ilyen) meg tudjuk jeleníteni.

 

2 óráig

 

 • ud

 

hogy megjegyezzük, hogy a felhasználó az asztali vagy mobil oldalunkat választotta-e a böngészéshez

 

24 óráig

 

 • aict

 

hogy megjegyezzük, ha egy hirdetésen keresztül a hirdető oldalára jut, és ne számoljunk a véletlen kétszeri kattintást

 

5 perctől 24 óráig

 

 • over18

 

korhatáros rovatnál az elmúlt 18 éves kérdésre válasz (jelenleg nincs ilyen kategória)

 

böngésző bezárásig

 

 • PHPSESSID

 

a bejelentkezett felhasználó azonosításához

 

törlésig

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. Ezenkívül a felhasználó böngészőjének beállításával is korlátozhatja, vagy tilthatja a sütiket – erről a böngésző súgójában talál információt.

7. Az adatkezelés jogalapja: A weblap alapvető sütiket használ: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

HARMADIK WEBHELYEK / KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK ÁLTAL ELHELYEZETT COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

1. Webanalitikai eszközök

Google Analytics

A Google Analytics szolgáltatását használjuk annak megismerésére, hogy mennyien és hogyan használják a webhelyünket.
A Google Analytics sütiket használ, és tárolja a webhely felhasználóinak az IP-címét. A Google Analytics szolgáltatásáról további információt-, valamint a Google Analytics adatkezelési tájékoztatóját itt találja: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu Ha nem szeretné, hogy a Google Analytics megvizsgálja a böngészőjét, telepítse a Google Analytics-böngészőbővítményt, melyet itt érhet el: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Inc. termékek
Adatkezelési tájékoztató: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=hu

2. Marketing - banner

Google AdSense

A webhelyen egyes hirdetéseket a Google jelenít meg, cookie-k használatával. A Google által használt hirdetési cookie-k lehetővé teszik, hogy a Google és partnerei a hirdetéseket az ezen a webhelyen és az internet egyéb webhelyein tett látogatásai alapján jelenítsék meg az Ön számára.
Ha nem szeretné, hogy személyre szabott hirdetés jelenjen meg önnél, úgy beállíthatja a Google oldalán itt: https://www.google.hu/settings/ads továbbá beállíthatja, hogy a személyre szabott hirdetésekhez a külső szolgáltatók cookie-kat ne használhassanak, itt: http://www.aboutads.info/choices/ illetőleg itt http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices

Etarget

A webhelyen egyes hirdetéseket az Etarget jelenít meg, cookie-k használatával. Az Etarget sütikkel kapcsolatos tájékoztatóját- továbbá az Ertarget sütik tiltásának, engedélyezésének lehetőségét itt találja: https://www.etarget.hu/cookies.php

3. Közösségi oldalak
Amikor ezt a webhelyet meglátogatja, közösségi portálok funkcióit érheti el (pl. megosztás, tetszik gomb, stb.).
A lent felsorolt közösségi portálok sütiket használnak. A közösségi portálok adatkezeléséről, sütik felhasználásnak korlátozásáról, tiltásáról a közösségi portálok oldala alatt talál információt:

Facebook *
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Twitter*
Adatkezelési tájékoztató: https://twitter.com/en/privacy

Google+*
Adatkezelési tájékoztató: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=hu

* Személyre szabott hirdetésekhez cookie tiltása: http://www.aboutads.info/choices/ illetőleg http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices

SZERVER NAPLÓZÁS

Amikor a webhelyet a felhasználó meglátogatja, a szerver automatikusan naplóz bizonyos adatokat, így a felhasználó IP címét, böngésző adatokat, a meglátogatott url címeket, az egyes adatokhoz tartozó pontos időt, továbbá a forgalom forrását. A szervernaplóban szereplő 30-90 napnál régebbi adatok töröljük.

2018. május 24.